Dibi · Xarxa de diagnòstic biomèdic
i per la imatge

Inscriu-te al dibinews:

*D'acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD), t’informem que les teves dades seran tractades per l’entitat Laboratori de Referència de Catalunya, SA (endavant LRC), responsable del tractament, amb NIF A-59954487, amb la finalitat d’enviar-te el “dibinews” per correu electrònic.

 

Les dades que proporcionis es conservaran mentre no sol·licitis el cessament de l’enviament del mencionat butlletí i només seran cedides en cas que existeixi obligació legal. Tanmateix, pots exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició a LRC a l’adreça C/ Selva, 10. Edifici Inblau "A" 08820 El Prat de Llobregat o a través del correu electrònic protecciodades@lrc.cat.

LinkedInTwitterYouTube