• Subscríbete a

 • EnRedeSocial
 • Infórmate sobre as actividades e novas das entidades do Terceiro Sector Galego que loitan contra a pobreza e a exclusión social dende as súas causas e cun enfoque de dereitos.


 • INFORMACIÓN BÁSICA. En cumprimento dos artigos 12 e 13 do Regulamento Europeo de Protección de Datos e 11 da Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais informámolo que os seus datos persoais serán obxecto de tratamento coa finalidade de comunicación: xestión e difusión do boletín "EnRedeSocial" e das actividades de formación de EAPN-Galicia.
  A responsable do tratamento é a asociación "Rede Europea de Loita contra a Pobreza e a Exclusión social no Estado Español da Comunidade Autónoma de Galicia", con domicilio en Praza de Camilo Díaz Baliño, 17, CP 15704, Santiago de Compostela (A Coruña), info@eapn-galicia.com
  Pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión (dereito ao esquecemento), limitación do tratamento, portabilidade e oposición, dirixíndose directamente ou por medio de representante á responsable do tratamento nos datos indicados no parágrafo anterior; e igualmente terá dereito a revogar o sen consentimento e a presentar unha reclamación diante da autoridade de control competente (Axencia Española de Protección de Datos).
  INFORMACIÓN AMPLIADA. Pode dirixirse a info@eapn-galicia.com e a política de privacidade da web
  Asemade, en cumprimento do artigo 22 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, poderá revogar en calquera momento o consentimento prestado á recepción de comunicacións da EAPN-Galicia simplemente mandando un correo electrónico a info@eapn-galicia.com

 • Acepto este tratamento dos meus datos